MDA 2018 ขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน ชูตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โตต่อเนื่อง 8.5-10%

2069
MDA 2018 ขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน ชูตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โตต่อเนื่อง 8.5-10%
MDA 2018 ขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน ชูตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โตต่อเนื่อง 8.5-10%

MDA 2018 ขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน
ชูตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โตต่อเนื่อง 8.5-10%

(กรุงเทพฯ มิถุนายน 2561) – อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) ของภาครัฐในการพัฒนาและสนับสนุนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปยังภูมิภาคอาเซียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวเติบโต 8.5 – 10% ต่อปี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จับมือพันธมิตรนำโดย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข จัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติเเละการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ครอบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวินิจฉัย ห้องปฎิบัติการทางการเเพทย์ เทคโนโลยีและระบบไอที รวมไปถึงวัสดุสิ้นเปลือง กำหนดจัดในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1-2 อิมแพ็ค ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี

MDA 2018 ขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน ชูตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โตต่อเนื่อง 8.5-10%

MDA 2018 ขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน ชูตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โตต่อเนื่อง 8.5-10%

อัพเดตข้อมูลอุตสาหกรรมจากกระทรวงสาธารณสุขภายในงาน MDA 2018
เภสัชกรหญิงกรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะที่เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเครื่องมือแพทย์ มีพันธกิจในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ ทั้งผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล และในงาน MDA 2018 อย. จะให้บริการข้อมูลรวมไปถึงให้คำปรึกษากับนักวิจัย นักประดิษฐ์ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ และต้องการขึ้นทะเบียนกับ อย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในเรื่องการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียนสถานประกอบการ การขึ้นทะเบียนในระบบ e-submission การจัดเอกสารในรูปแบบ CSDT เพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ และการส่งออกเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผู้ประกอบการให้มีความพร้อมสำหรับการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และวงการแพทย์ของไทย เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยสำหรับการเป็น Medical Hub Asia ต่อไปในอนาคต”

คุณศิริ ศรีมโนรถ ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ภายในงาน MDA 2018 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมออกบูธให้ผู้ที่สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เช่น ISO/IEC 17025 หรือ ISO 15189 ในรายการทดสอบด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และชีววิทยา (Biocompatibility) รวมถึงชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด เช่น ชุดตรวจ HIV, Hepatitis B และ Hepatitis C เพื่อนำข้อมูลผลการทดสอบไปใช้ประกอบการขอการรับรองอนุญาตผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือศัลยกรรม ถุงบรรจุโลหิต ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”

เปิดโอกาสการลงทุนในธุรกิจอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย
คุณกรองกนก มานะกิจจงกล ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่องโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการลงทุนผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษี ผ่านมาตรการสนับสนุนต่างๆของบีโอไอ ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) ของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) โดยมีจุดแข็งที่ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความสามารถ สถานพยาบาลที่ทันสมัยได้มาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นอีกหนึ่งภารกิจของบีโอไอ ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมออกงานแสดงนิทรรศการเครื่องมือแพทย์ (Exhibitors) จากต่างประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของไทย ในการรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ บีโอไอจึงได้จัดกิจกรรม Medical Industry Networking ขึ้นภายในงาน MDA 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุน ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการนี้ในประเทศ รวมถึงสร้างความร่วมมือในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ต่อไป”

MDA 2018 พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0
เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย กล่าวว่า “สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย สนองนโยบายภาครัฐที่ตั้งเป้าผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งใน S-Curve ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการสร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าทางการค้าด้วยด้วยการใช้เทคโนโลยี ตามนโยบาย Thailand 4.0 งาน MDA 2018 เป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์จะได้พบกับผู้ใช้ ผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า โดยตรง เป็นการเปิดตลาดหาพันธมิตร และหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทั้งนี้ภายในงานทางสมาคมฯ ยังได้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย” เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการอีกด้วย”

MDA 2018 เวทีแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ครบวงจร
มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดงาน MDA 2018 กล่าวว่า “MDA 2018 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ได้ใช้พื้นที่ในการจัดแสดงเครื่องมือแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวินิจฉัย ห้องปฎิบัติการทางการเเพทย์ เทคโนโลยีและระบบไอที รวมไปถึงวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ จากกว่า 150 บริษัทและแบรนด์ จากทั่วโลก อาทิ เยอรมัน อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี ฝรั่งเศส มาเลเซีย จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขของไทย โดยการจัดประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ MDA Congress ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย รังสีวิทยาสมาคม สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ สมาคมเวชสารสนเทศไทย สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทยเป็นต้น โดยในบางหัวข้อผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในแต่ละสาชาวิชาชีพอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีสัมมนาฟรีที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ “ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย” บรรยายโดยสถาบันพลาสติก “แพลทฟอร์มดิจิทัลทางกระดูกและข้อ” โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ “ทิศทางการเติบโตของธุรกิจเครื่องมือแพทย์” โดย Frost & Sullivan องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก “มาตรฐาน JCI ฉบับที่ 6” โดย The Joint Commission International ผู้ให้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลในระดับสากล “การเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding ของผู้ค้ากับภาครัฐ” โดย กรมบัญชีกลางเสวนาเรื่อง “บุกตลาดภาครัฐอุปกรณ์การแพทย์ไทยด้วยกลไกบัญชีนวัตกรรมไทย” โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น นอกจากนี้เรายังได้เรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านสาธารณสุขจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน มาร่วมพูดคุยถึงความต้องการในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะตลาดในต่างประเทศอีกด้วย” มร. ลอย จุน ฮาว กล่าวเสริม

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.medicaldevicesasean.com

หากคุณมีเรื่องราวไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์ Alive Around ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทเทรนด์แฟชั่น ความงาม ร้านอาหาร คาเฟ่สุดชิค แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่แฮงค์เอ้าท์สุดคูล เทรนด์การตกแต่งบ้าน งานศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หรือแม้แต่ข่าวสาร และเกร็ดความรู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ งานอีเว้นท์ เทคโนโลยี แก็ดเจ็ตใหม่ล่าสุด ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สามารถติดต่อกับทีม Admin ของเราได้ที่ www.alivearound.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น