ต่อภาษีรถยนต์ 2021

245
ต่อภาษีรถยนต์

เอกสารต่อภาษีรถยนต์

การต่ออายุภาษีรถยนต์: เอกสารการต่ออายุภาษีรถยนต์ปี 2561, ภาษีรถยนต์ (CIT)

ภาษี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า CIT เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการเงิน พ.ศ. 2560 และเงินต้นพื้นฐานคือการจัดเตรียมภาษีให้กับบริษัท นี้จะจ่ายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยเฉพาะ บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางประการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านภาษีที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการเงิน พ.ศ. 2560 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีเงินได้พื้นฐาน (CIT) ภายใต้แบบฟอร์ม CIT ทุกบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบังคับ ซึ่งหมายความว่าเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี จะต้องส่งเอกสารบางอย่างซึ่งรวมถึงการคืน CIT ตอนนี้มาพร้อมกับข้อกำหนดของการคืน CIT โดยจะต้องส่งการคืน CIT ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติการเงิน 2017 ซึ่งบริษัทต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ตามลำดับ: 1 ใบแจ้งยอดบัญชี: ตามกฎภาษีของบริษัท ทุกบริษัทจะต้องส่งใบแจ้งยอดบัญชีในแบบฟอร์ม 3 ปี เล่ม2. งบกำไรขาดทุน: เอกสารนี้แสดงกำไรรวม รายได้จากการขาย รายได้จากการลงทุน ต้นทุนและรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปีการเงิน3. งบดุล: เอกสารนี้แสดงฐานะการเงินพื้นฐานของบริษัท ณ สิ้นปีการเงิน4. งบดุล-CAT: เอกสารนี้แสดงเงินสดและหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทตามรอบปีบัญชีที่สิ้นสุด 5. งบดุล-CIT: เอกสารนี้แสดงเงินสดและหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทตามปีบัญชีของปีที่แล้ว6 งบกำไรขาดทุน: เอกสารนี้แสดงฐานะการเงินขั้นพื้นฐานของบริษัทหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า กำไรและขาดทุนของบริษัท บัญชีระหว่างกาล: เอกสารนี้แสดงฐานะการเงินขั้นพื้นฐานของบริษัท ณ สิ้นปี

ต่อภาษีรถยนต์ เกิน 7 ปี

ต่อภาษีรถยนต์ ต่อภาษีรถยนต์เกิน 7 ปี

ตั้งแต่ปี 2560 ให้ต่ออายุภาษีรถยนต์เกิน 7 ปี หรือตั้งแต่ปี 2561 ให้ต่ออายุภาษีรถยนต์เกิน 8 ปี หรือตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ใบอนุญาตรถยนต์ 10 ปี ให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา การต่อภาษีรถยนต์คันนี้เป็นระยะเวลานานขึ้นกับรถยนต์แต่ละคันในหลาย ๆ กรณี จำนวนเงินที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับระยะทางที่สูงขึ้น การดูแลพิเศษให้กับรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ส่วนลดที่ได้รับ ให้กับลูกค้าตามต้นทุนของรถใช้แล้วหรือการดูแลพิเศษที่ออกให้กับลูกค้าโดยตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ในกรณีอื่น ๆ การต่ออายุภาษีรถยนต์ในช่วงเวลาที่สูงขึ้นยังถูกนำมาใช้เป็นกรณีพิเศษสำหรับการใช้งานยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของระยะทางหลังจากระยะเวลานาน

ตั้งแต่ปี 2560 ต่อภาษีรถยนต์เกิน 7 ปี

โดยทั่วไปแล้ว การต่ออายุภาษีรถยนต์ที่เกิน 7 ปีจะได้รับอนุญาตในแง่ของกฎหมายปัจจุบัน การต่ออายุภาษีรถยนต์เกิน 7 ปี จะใช้กับรถยนต์รุ่นเดียวกันที่มาจากผู้ผลิตหรือผู้ผลิตรายเดียวกัน เมื่อรถยนต์นั้นอยู่ในรายการซึ่งควบคุมโดยกฎหมายนี้

เพื่อให้สามารถยื่นขอต่ออายุภาษีรถยนต์ได้เป็นเวลานาน เราจำเป็นต้องมีเหตุผลที่ดีในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

การต่อภาษีรถยนต์เป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี สำหรับรถยนต์ที่มาจากผู้ผลิตรถยนต์มีข้อได้เปรียบที่ลูกค้าจะได้รับการรับประกันฟรีจากผู้ผลิต ในบางกรณี การต่อภาษีรถยนต์เป็นเวลานานกว่า 7 ปีได้รับการออกให้กับรถยนต์รุ่นเดียวกัน มาจากผู้ผลิตรายเดียวกัน หรือแม้แต่มาจากผู้ผลิตรายเดียวกัน ส่วนกรณีอื่นๆ การต่อภาษีรถยนต์เกิน 7 ปี ถือเป็นกรณีพิเศษสำหรับรถที่มีระยะทางเพิ่มขึ้นหลังจากใช้งานไปนาน

ต่อภาษีรถยนต์ช่วงโควิด

ต่อภาษีรถยนต์ : ต่อภาษีรถยนต์ช่วงโควิด-19 “ไม่ต้องคิดมาก”

ในขณะที่การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ดำเนินต่อไป คนส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่ที่บ้าน แม้ว่าบางคนจะใช้เวลาที่นั่นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาก็ตาม

หากพวกเขาจ่ายภาษีน้ำมันที่สูงเกินไปสำหรับน้ำมันดีเซลหรือไฟฟ้า ราคาน้ำมันเบนซินของพวกเขาจะสูงกว่าเมื่อหลายปีก่อน และพวกเขายังคงติดอยู่กับภาษีน้ำมันในรถยนต์ปัจจุบันของพวกเขา (เว้นแต่จะมีรถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับ น้ำมันฟรีหรือเคยมีรถใช้แล้ว เช่น ก่อนภาษีน้ำมันจะคืนสำหรับรถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้า)

ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรจะมีเงินน้อยลงกว่าเดิมเล็กน้อย นั่นอาจเป็นเพราะการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งมีส่วนแบ่งเชิงลบหรืออาจเป็นเพื่อให้ IRS สามารถหาเงินเพิ่มอีกสองสามดอลลาร์เพื่อชดเชยการลดงบประมาณที่พวกเขาทำในปีนี้